เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เริ่มรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หลักสูตร ปวช. สาขาวิชา เกษตรศาสตร์, พณิชยการ (สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หลักสูตร ปวส. สาขาวิชา เกษตรศาสตร์, พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์, เพาะเลี้ยงวัตว์น้ำ, การจัดการทั่วไป

อ่านต่อ..

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา

รางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานเป็นเลิศระดับภูมิภาค ปีที่ได้รับ พ.ศ. 2559 ชื่อหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันที่มอบให้ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

อ่านต่อ..

ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

เกียรติประวัติของสถานศึกษา รางวัลและผลงานของสถานศึกษา รางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานเป็นเลิศระดับประเทศ ปีที่ได้รับ พ.ศ. 2559,
รางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานเป็นเลิศระดับภูมิภาค ปีที่ได้รับ พ.ศ. ๒๕๕๙ ชื่อหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันที่มอบให้ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษาระดับชาติ ระดับ 5 ดาว

สาขาวิชาที่เปิดสอน

แนะนำสาขาวิชาที่เปิดสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
เจาะลึกถึงหลักสูตรที่ต้องเรียน และอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนในวิทยาลัยเกษตรฯ

service-image

แผนกวิชาพืชศาสตร์

Department of Plant Science

service-image

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

Department of Animal Science

service-image

แผนกวิชาประมง

Department of Fisheries

service-image

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Department of Agribusiness

service-image

แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

Department of Agribusiness

service-image

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Department of Business Computer

service-image

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

Department of General Education

service-image

แผนกวิชาช่างกลเกษตร

Department of Agricultural Engineering

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถไฟและทางรถยนต์ โดยมีระยะทางจากกรุงเทพถึงวิทยาลัยประมาณ 190 กิโลเมตร สามารถเดินทางเข้าสู่วิทยาลัย ฯ ได้หลายทาง

ลักษณะทางสังคมและการเมือง ในพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

about-img

ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือนายเล็ก ล้ำเลิศ เป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัย ในหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) และเนื่องจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรีมาทางใต้ประมาณ 64 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้วิทยาลัยต้องรับหน้าที่ให้บริการการศึกษาทั้งสองจังหวัดนี้เป็นส่วนใหญ่ ประชากรทั้งสองจังหวัด มีอาชีพหลักในด้านเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว์ รวมทั้งการค้าส่งและการค้าปลีก การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการบริการ

อ่านต่อ..

ผู้บริหารดีเด่น ในงานวันครู

วันที่ 16 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี
นายคัมภีร์ สายะสนธิ และ นายสายันต์ ศักดิ์จิรพาพงษ์

ผลงานวิชาการของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

แหล่งรวมผลงานของคณะครู-อาจารย์

แผนการสอน : กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ มีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้..

งานวิจัย : กระบวนการแสวงหาความรู้อันเป็นความจริงที่เชื่อถือได้ เป็นการศึกษาค้นคว้าของครูในชั้นเรียน..

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ : นักเรียนนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรผลงาน..

โครงงานวิทยาศาสตร์ : การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..

สิ่งประดิษฐ์ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : นำองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับ..

สิ่งประดิษฐ์ อ.ก.ท. : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และยั่งยืน..

ผู้บริหาร

แนะนำคณะผู้บริหารของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
คณะครูและเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม..

member

นางวิภาณี เรืองศิลป์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
member

นางวิภาณี เรืองศิลป์

รองผู้อำนวยการ
member

นายสายันต์ ศักดิ์จิระพาพงศ์

รองผู้อำนวยการ
member

นายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์

รองผู้อำนวยการ
member

นายธีรยุทธ ชาวุฒิ

รักษาการ รองผู้อำนวยการ

ผลงานนักศึกษาคนเก่ง คนดี

รวมผลงานฝีมือนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ในการสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ

คำพูดจากผู้ที่แวะมาเชี่ยมชมวิทยาลัยฯ

กิจกรรมล่าสุด

คลังที่รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ส่งรูปภาพ/กิจกรมมเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ได้เลย ระบบแจ้งข่าวกิจกรรม..

blog-img

ตรวจประเมินชีววิถีฯ.

Admin
5 พ.ย. 2561

คณะกรรมการผู้ทรงวุฒิตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วษท.เพชรบุรี

blog-img

ตรวจประเมินหน่วยอกท.

Admin
11 ต.ค. 2561

คณะกรรมการผู้ทรงวุฒิตรวจประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ อกท. หน่วย เพชรบุรี

blog-img

รับรางวัลพระราชทาน

Admin
6 ต.ค. 2561

กระทรวงศึกษาฯ มอบเกรีติบัตรให้นาย สุทัศน์ โฉมทับ รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ปี 2560

blog-img

รัฐพิธีที่ระลึก

Admin
1 ต.ค. 2561

ร่วมกิจกรรมรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บนพระนครคีรี

blog-img

บริจาคโลหิต

Admin
4 ต.ค. 2561

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ของปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

blog-img

อกท.หน่วยเพชรบุรี

Admin
29 ส.ค. 2561

กิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ประจำปี 2561.

blog-img

เกษตรท่องเที่ยว

Admin
5 ก.ค. 2561

กิจกรรมเกษตรท่องเที่ยว ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 2561.

blog-img

..

Admin
วัน เดือน ปี

...

blog-img

..

Admin
วัน เดือน ปี

...

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวสารต่างๆ งานวิชาการ งานฝ่ายๆ เอกสารเผยแพร่ต่างฯ

รับสมัครงาน : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ [PDF]


รับสมัครงาน : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) [PDF]


งานการเงิน : งบทดลอง เดือน ก.พ. 2562 [PDF]


รับสมัครงาน : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ [PDF]


รับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป [PDF]


งานการเงิน : งบทดลอง เดือน ม.ค. 2562 [PDF]


งานการเงิน : งบทดลอง เดือน ธ.ค. 2561 [PDF]


งานการเงิน : งบทดลอง เดือน พ.ย. 2561 [PDF]


งานพัสดุ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกแระสงค์ [PDF]


งานพัสดุ : ประกาศประชาพิจารณ์อาคารฯ [PDF]


งานพัสดุ : ปร.4 ปร.5 อาคารเอนกประสงค์ [PDF]


งานพัสดุ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการเครื่องเมือบริการเครื่องจักรกลเกษตร (E-Bidding) [PDF]


งานพัสดุ : คุณลักษณะครุภัณฑ์ [PDF]


งานพัสดุ : ประกาศ เรื่องประกวดราคาฯ [PDF]


งานพัสดุ : เอกสารประกวดราคา [PDF]


งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฯ : งานวิจัยฉบับย่อ [PDF]


แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงาบประมาณ 2561 [Word]


งานการเงิน : งบทดลอง เดือน ต.ค. 2561 [PDF]