เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตระดับปริญญาตรี (2 ปีต่อเนื่อง) คุณสมบัติเฉพาะสาขา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) จำนวน 20 คน

อ่านต่อ..

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เริ่มรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หลักสูตร ปวช. สาขาวิชา เกษตรศาสตร์, พณิชยการ (สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หลักสูตร ปวส. สาขาวิชา เกษตรศาสตร์, พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์, เพาะเลี้ยงวัตว์น้ำ, การจัดการทั่วไป

อ่านต่อ..

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา

รางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานเป็นเลิศระดับภูมิภาค ปีที่ได้รับ พ.ศ. 2559 ชื่อหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันที่มอบให้ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

อ่านต่อ..

ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

เกียรติประวัติของสถานศึกษา รางวัลและผลงานของสถานศึกษา รางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานเป็นเลิศระดับประเทศ ปีที่ได้รับ พ.ศ. 2559,
รางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานเป็นเลิศระดับภูมิภาค ปีที่ได้รับ พ.ศ. ๒๕๕๙ ชื่อหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันที่มอบให้ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษาระดับชาติ ระดับ 5 ดาว

แผนกวิชา

แนะนำสาขาวิชาที่เปิดสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
เจาะลึกถึงหลักสูตรที่ต้องเรียน และอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนในวิทยาลัยเกษตรฯ

service-image

แผนกวิชาพืชศาสตร์

Department of Plant Science

service-image

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

Department of Animal Science

service-image

แผนกวิชาประมง

Department of Fisheries

service-image

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Department of Agribusiness

service-image

แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

Department of Agribusiness

service-image

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Department of Business Computer

service-image

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

Department of General Education

service-image

แผนกวิชาช่างกลเกษตร

Department of Agricultural Engineering

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถไฟและทางรถยนต์ โดยมีระยะทางจากกรุงเทพถึงวิทยาลัยประมาณ 190 กิโลเมตร สามารถเดินทางเข้าสู่วิทยาลัย ฯ ได้หลายทาง

ลักษณะทางสังคมและการเมือง ในพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

about-img

ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือนายเล็ก ล้ำเลิศ เป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัย ในหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) และเนื่องจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรีมาทางใต้ประมาณ 64 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้วิทยาลัยต้องรับหน้าที่ให้บริการการศึกษาทั้งสองจังหวัดนี้เป็นส่วนใหญ่ ประชากรทั้งสองจังหวัด มีอาชีพหลักในด้านเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว์ รวมทั้งการค้าส่งและการค้าปลีก การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการบริการ

อ่านต่อ..

ผู้บริหารดีเด่น ในงานวันครู

วันที่ 16 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี
นายคัมภีร์ สายะสนธิ และ นายสายันต์ ศักดิ์จิรพาพงษ์

ผลงานวิชาการของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

แหล่งรวมผลงานของคณะครู-อาจารย์

แผนการสอน : กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ มีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้..

งานวิจัย : กระบวนการแสวงหาความรู้อันเป็นความจริงที่เชื่อถือได้ เป็นการศึกษาค้นคว้าของครูในชั้นเรียน..

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ : นักเรียนนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรผลงาน..

โครงงานวิทยาศาสตร์ : การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..

สิ่งประดิษฐ์ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : นำองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับ..

สิ่งประดิษฐ์ อ.ก.ท. : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และยั่งยืน..

ผู้บริหาร

แนะนำคณะผู้บริหารของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
คณะครูและเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม..

member

นางวิภาณี เรืองศิลป์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
member

นางวิภาณี เรืองศิลป์

รองผู้อำนวยการ
member

นายสายันต์ ศักดิ์จิระพาพงศ์

รองผู้อำนวยการ
member

นายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์

รองผู้อำนวยการ
member

นายธีรยุทธ ชาวุฒิ

รักษาการ รองผู้อำนวยการ

ผลงานนักศึกษาคนเก่ง คนดี

รวมผลงานฝีมือนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ในการสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ

คำพูดจากผู้ที่แวะมาเชี่ยมชมวิทยาลัยฯ

กิจกรรมล่าสุด

คลังที่รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ส่งรูปภาพ/กิจกรมมเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ได้เลย ระบบแจ้งข่าวกิจกรรม..

blog-img

รับใบประกาศฯ 2561

Admin
26 มี.ค. 2562

กิจกรรมการรับใบประกาศฯ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2561

blog-img

..

Admin
วัน เดือน ปี

...

blog-img

ตรวจประเมินชีววิถีฯ.

Admin
5 พ.ย. 2561

คณะกรรมการผู้ทรงวุฒิตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วษท.เพชรบุรี

blog-img

ตรวจประเมินหน่วยอกท.

Admin
11 ต.ค. 2561

คณะกรรมการผู้ทรงวุฒิตรวจประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ อกท. หน่วย เพชรบุรี

blog-img

รับรางวัลพระราชทาน

Admin
6 ต.ค. 2561

กระทรวงศึกษาฯ มอบเกรีติบัตรให้นาย สุทัศน์ โฉมทับ รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ปี 2560

blog-img

รัฐพิธีที่ระลึก

Admin
1 ต.ค. 2561

ร่วมกิจกรรมรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บนพระนครคีรี

blog-img

บริจาคโลหิต

Admin
4 ต.ค. 2561

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ของปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

blog-img

อกท.หน่วยเพชรบุรี

Admin
29 ส.ค. 2561

กิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ประจำปี 2561.

blog-img

เกษตรท่องเที่ยว

Admin
5 ก.ค. 2561

กิจกรรมเกษตรท่องเที่ยว ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 2561.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวสารต่างๆ งานวิชาการ งานฝ่ายๆ เอกสารเผยแพร่ต่างฯ

เผยแพร่ : รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [PDF]


งานการเงิน : งบทดลอง เดือน เม.ย. 2562 [PDF]


รับสมัครงาน : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ [PDF]


รับสมัครงาน : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) [PDF]


งานการเงิน : งบทดลอง เดือน ก.พ. 2562 [PDF]


รับสมัครงาน : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ [PDF]


รับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป [PDF]


งานการเงิน : งบทดลอง เดือน ม.ค. 2562 [PDF]


งานการเงิน : งบทดลอง เดือน ธ.ค. 2561 [PDF]


งานการเงิน : งบทดลอง เดือน พ.ย. 2561 [PDF]


งานพัสดุ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกแระสงค์ [PDF]


งานพัสดุ : ประกาศประชาพิจารณ์อาคารฯ [PDF]


งานพัสดุ : ปร.4 ปร.5 อาคารเอนกประสงค์ [PDF]


งานพัสดุ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการเครื่องเมือบริการเครื่องจักรกลเกษตร (E-Bidding) [PDF]


งานพัสดุ : คุณลักษณะครุภัณฑ์ [PDF]


งานพัสดุ : ประกาศ เรื่องประกวดราคาฯ [PDF]


งานพัสดุ : เอกสารประกวดราคา [PDF]


งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฯ : งานวิจัยฉบับย่อ [PDF]


แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงาบประมาณ 2561 [Word]


งานการเงิน : งบทดลอง เดือน ต.ค. 2561 [PDF]