วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
59 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
จันทร์-ศุกร์: 08:30 - 16:30
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน (o1- o6)
o1 โครงสร้าง o     แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งงานตามหน้าที่ของสถานศึกษา o     ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในสถานศึกษา เช่น ฝ่าย งาน แผนกวิชา o
o2 ข้อมูลผู้บริหาร o     แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา (คนปัจจุบัน) o     ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารของสถานศึกษา – หากตำแหน่งว่าง ณ ปัจจุบัน ให้ระบุว่า “ตำแหน่งว่าง” o
o3 อำนาจหน้าที่ o     แสดงข้อมูลอำนาจ หน้าที่ของสถานศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.2552 o
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน o     แสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี o     มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย  ตัวชี้วัด  เป็นต้น o     เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสถานศึกษา) – ควรแสดงข้อมูลในปีที่ผ่านมาไว้ด้วย – ควรแสดงข้อมูลแผนระยะสั้น หรือแผนระยะกลางเป็นอย่างน้อย o
o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ o     ที่อยู่สถานศึกษา o     หมายเลขโทรศัพท์ o     หมายเลขโทรสาร o     ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ o     แผนที่ตั้งสถานศึกษา – ต้องมีข้อมูลทั้ง 5 หัวข้อ เปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา – อาจเพิ่มแผนที่ Google Map  
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o     แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น  พ.รบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ.อาชีวศึกษา เป็นต้น – อาจทำเป็นแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน – ควรจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน o

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ที่อยู่ข้อมูล (URL)

การประชาสัมพันธ์

o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

o     แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา

o     เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

– อาจทำเป็นแบนเนอร์ ตัววิ่ง หรือตัวกระพริบให้สะดุดตา บนหน้าเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

– ควรจัดหมวดหมู่ของข่าวให้ชัดเจน

– แสดงข่าวให้เป็นปัจจุบัน

o      

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (o8- o9)

o8

Q&A

o     แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad/กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น

o     สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

– ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการถาม-ตอบ ที่เป็นการโต้ตอบกัน (Two-way communication) ใน Web broad/กล่องข้อความ  แสดงข่าวให้เป็นปัจจุบัน

– ควรมีคำอธิบายข้อกำหนดเบื้องต้นในการใช้ Web broad บนเว็บไซต์

o      

o9

Social Network

o     แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

o     สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

– ควรมีแบนเนอร์แสดงอยู่ในหน้าเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

o      

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน (o10- o12)

o10

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

o     แสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่มีระยะ 1 ปี

o     มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น

o     เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

– ควรแสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่าน ๆ มาด้วย

o      

o11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ  6 เดือน

o     แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

o     มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

o     เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

o      

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ที่อยู่ข้อมูล (URL)

o12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o     แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

o     มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

o     เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

o      

การปฏิบัติงาน

o13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

o     แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละงาน ในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

o     มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือ ปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น   

–  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา หมายรวมถึง คู่มือเฉพาะของสถานศึกษาที่จัดทำขึ้นเพื่อปฏิบัติงานจริง   

o      

การให้บริการ (o14- o17)

หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของสถานศึกษา

 

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o     แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา

o     มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

o      

o15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o     แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา

o     เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

o      

o16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o     แสดงแสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา เช่น ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการสอนของครู ฯลฯ

o     เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

o      

o17

E–Service

o     แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

o     สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

o           

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ที่อยู่ข้อมูล (URL)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (o18- o20)

o18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o     แสดงแผนแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี (แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส)

o     มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

o     เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

–  ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะควรแสดงในรูปแบบไฟล์ PDF ที่แปลงมาจากไฟล์ word หรือไฟล์ excel ทั้งนี้ไม่ควรใช้ไฟล์ PDF ที่สแกนมาจากเอกสาร

o      

o19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รอบ 6 เดือน

o     แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o     มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น

o     เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

o      

o20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o     แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

o     มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

o     เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

o      

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (o21- o24)

o21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o     แสดงแผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับการจัดสรร)

o     เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

o      

o22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o     แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง     เป็นต้น

o     เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

o      

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ที่อยู่ข้อมูล (URL)

o23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o     แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

o     มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

o     จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

o     เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

o      

o24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

o     แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

o     มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

o     เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

o      

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o25- o28)

o25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o     แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

o     เป็นนโยบายของผู้อำนวยการหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหรือนโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา

o     เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563

o      

o26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o     แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิต การคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น

o     เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25

o     เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

o           

o27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

o     การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

o     การพัฒนาบุคลากร

o     การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

o     การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

o     เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563

–  ต้องนำหลักเกณฑ์ครบทั้ง 5 เรื่อง ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ที่อยู่ข้อมูล (URL)

o28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

o     แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o     มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

o     เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562

– สถานศึกษาสามารถใช้รายงานฯ ที่จัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้

o      

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o29- o31)

o29

แนวปฏิบัติ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ

o     แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษา

o     มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น

o     เป็นข้อมูลในปี พ.[ศ. 2563

– เป็นคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษา โดยอาจนำมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2561 มาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินการของสถานศึกษาในการเร่งรัดการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษา

o           

o30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ

o     แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ (เป็นช่องทางที่สามารถเข้าไปร้องเรียนได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาภายใต้แบนเนอร์ “ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น”

o     สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

–  บนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาควรมีปุ่ม เมนู “สร้างความคิดเห็น” หรือ “กระทู้ใหม่” ให้ชัดเจน และมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามกระทู้ใหม่อยู่เสมอ

– ควรมีการตอบโต้กับผู้แสดงความคิดเห็นว่าสถานศึกษาได้รับข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นแล้ว

o      

o31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ

มิชอบประจำปี

o          แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษา

o          มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)

o     เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563

o      

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ที่อยู่ข้อมูล (URL)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (o32- o33)

o32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

o     แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์

o     สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

o      

o33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o     แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

o     เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

– อาจแสดงเป็นภาพกิจกรรมของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา

o      

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ที่อยู่ข้อมูล (URL)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (o34- o35)

o34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o     แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมา

ภิบาล

o     ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน

o      

o35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

o     แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน

o     เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส

o     เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

– การมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการสถานศึกษาตามประเด็นนี้ อาจหมายรวมถึง วาระการประชุมที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา

o      

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ที่อยู่ข้อมูล (URL)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (o36- o37)

 

o36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o     แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา

o     มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

o     เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

– สถานศึกษาสามารถนำ “แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาได้

o      

o37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

o     แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

o     เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36

o     เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

o      

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o     แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

o     เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อาจหมายรวมถึง กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA

o      

แผนป้องกันการทุจริต (o39- o41)

o39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o     แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา

o     มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น

o     เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

o      

o40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน

การป้องกันการทุจริตประจำปี

รอบ 6 เดือน

o     แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o     มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

o     เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

o      

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ที่อยู่ข้อมูล (URL)

o41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

o     แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o     มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

o     ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562

o      

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา (o42- o43)

o42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o     แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2562

o     มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น

o     มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้วิธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

– กรณีที่สถานศึกษาไม่มีผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2562 ให้จัดทำเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

o           

o43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o     แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

o     มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

o     เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

o