ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี