วันที่ 17-18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 นางวิภาณี เรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มอบหมายให้นายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครูกมลรัตน์ กรรณสูต หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ครูรุ่งนภา อ่อนชู ครูที่ปรึกษาธุรกิจพุดดิ้งกลิ้งไกลโรค

พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี