วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มอบหมาย นางภาวิณี เรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศ.ธ.02 ออนไลน์
โดยครูพรทิพา สิงหะบาล หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ครูเพลินจิตร ดวงจินดา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และครูกิตติญา ยืนธรรม หัวหน้างานทะเบียน
ณ ห้องธุรกิจ 1 อาคารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี