โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบ Mobile Learning ผ่านโปรแกรม Line ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2563 ณ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี