ในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2563 วิ ได้จัดการอบรมโครงการ STEM Education แบบระบบออนไลน์