ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2563