วันที่ 20 สิงหาคม 2563 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมโครงการ “อนาคตภาพและทิศทางการอาชีวศึกษาเกษตรไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2562-พ.ศ.2572)” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาทิศทางการพัฒนาการอาชีวศึกษาเกษตรของประเทศไทย และเสนอแนะประเด็นการบริหารจัดการและการปรับตัวด้านการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาและแนวปฎิบัติของอาชีวศึกษาเกษตรไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2562-พ.ศ.2572) โดยมีผู้บริหาร ครู ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เข้าร่วมอบรม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร #prสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง