วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
59 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
จันทร์-ศุกร์: 08:30 - 16:30

แผนที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

โลโก้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

logo โลโก้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ตั้ง

59 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

นางวิภาณี เรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสายันต์ ศักดิ์จิรพาพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

นายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

สีประจำวิทยาลัย

เขียว ขาว เหลือง

พื้นที่วิทยาลัย

4,620 ไร่

การติดต่อประสานงาน

โทรศัพท์ 0-3277-2855 , โทรสาร 0-3277-2856 , เว็บไซต์ www.pkaset.ac.th , อีเมลล์ pkasetjompon@gmail.com

ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ มีพื้นที่ดำเนินการจริงในปัจจุบันประมาณ 4,620 ไร่ ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 59 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีเป็นสถานศึกษาเกษตร เริ่มดำเนินการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2514 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะกระจายสถานศึกษาทางด้านการเกษตรไปในจังหวัดที่สำคัญๆ ให้ครบทุกจังหวัด และขยายการศึกษาด้านอาชีวเกษตรให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรในระดับกลางที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเพชรบุรีประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือกสิกรรมจากจำนวนประชากรทั้งสิ้นเป็นประชากรในภาคการเกษตรถึงร้อยละ 66.20 (296,161 คน) ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 38,467 บาทต่อคนต่อปี การถือครองพื้นที่เป็นที่ดินที่ทำการเกษตรทั้งสิ้น 1,156,219 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.70 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด เป็นพื้นที่ทำนา 483,264 ไร่ ทำไร่ 407,285 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ บ่อปลา บ่อกุ้ง และปลูกป่าโดยภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 265,675 ไร่ สำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีในปัจจุบัน มีพื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น 4,620 ไร่ โดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 หลักสูตร คือประกาศนียบัตรวิชาชีพตามโครงการขยายโอกาสทางการ ศึกษาการเกษตรเพื่อชีวิต และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น โครงการอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาชนบท (อศ.กช.) โดยมีความประสงค์ที่จะผลิตบุคลากรทางด้านการเกษตรให้มีคุณภาพทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน ตามความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ให้สามารถออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีความเชื่อมั่นในวิชาชีพของตนเอง ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถไฟและทางรถยนต์ โดยมีระยะทางจากกรุงเทพถึงวิทยาลัยประมาณ 190 กิโลเมตร สามารถเดินทางเข้าสู่วิทยาลัย ฯ ได้หลายทางคือ เส้นทางที่ 1 โดยทางรถยนต์ บริเวณหมู่บ้านห้วยทรายใต้ อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ณ หลักกิโลเมตรที่ 220 ถนนเพชรเกษม ถนนทางเข้าเรียกว่า ถนนจอมพล ห่างจากถนนเพชรเกษม 13 กิโลเมตร และวิทยาลัยฯอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรี 64 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 โดยทางรถยนต์ เส้นทางถนนเลี่ยงเมืองสาย ชะอำ - ปราณบุรี (สายใหม่) โดยห่างจากทางแยกหุบกระพง ประมาณ 25 กิโลเมตร จะมีป้ายของวิทยาลัย ฯ ตั้งอยู่ริมถนนทางด้านซ้ายมือ ถ้ามาจากอำเภอปราณบุรี จะต้องไปกลับรถ (อีกประมาณ 500 เมตรจากทางเข้าวิทยาลัย ฯ ) และมีระยะทางจากถนนสายเลี่ยงเมืองเข้ามาอีกประมาณ 2 กิโลเมตร เส้นทางที่ 3 โดยทางรถไฟ ถ้าเป็นขบวนรถด่วนต้องมาลงรถไฟที่สถานีรถไฟชะอำ หรือสถานีรถไฟหัวหิน แต่ถ้าเป็นขบวนรถธรรมดาสามารถลงได้ที่สถานีรถไฟห้วยทรายใต้ แล้วต่อรถยนต์เข้ามาที่วิทยาลัยอีกต่อหนึ่ง ลักษณะทางสังคมและการเมือง ในพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือนายเล็ก ล้ำเลิศ เป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัย ในหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) และเนื่องจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรีมาทางใต้ประมาณ 64 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้วิทยาลัยต้องรับหน้าที่ให้บริการการศึกษาทั้งสองจังหวัดนี้เป็นส่วนใหญ่ ประชากรทั้งสองจังหวัด มีอาชีพหลักในด้านเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว์ รวมทั้งการค้าส่งและการค้าปลีก การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการบริการ

การเดินทาง

สภาพการเดินทาง สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถไฟและทางรถยนต์ ซึ่งถ้าเดินทางโดยทางรถไฟขบวนรถด่วนต้องมาลงรถไฟที่สถานีรถไฟชะอำ หรือสถานีรถไฟหัวหิน แต่ถ้าเป็นขบวนรถธรรมดาสามารถลงได้ที่สถานีรถไฟห้วยทรายใต้ แล้วต่อรถยนต์เข้ามาที่วิทยาลัยอีกต่อหนึ่ง สำหรับทางรถยนต์สามารถเดินทางเข้าสู่วิทยาลัยได้ทั้งเส้นทางถนนเพชรเกษมและถนนเลี่ยงเมือง ชะอำ-ปราณบุรี โดยมี ระยะทางจากกรุงเทพถึงวิทยาลัยประมาณ 218 กิโลเมตร

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอาชีวเกษตรชั้นนำ ผลิตและพัฒนา คนคุณภาพ ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคม

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ทั้งในระบบ นอกระบบและทวิภาคี

2. จัดฝึกอบรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรและประชาชน

3. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม สร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน

4. พัฒนางานฟาร์ม งานอุตสาหกรรมเกษตร และทรัพยากรอื่นๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และหารายได้

5. บริหารจัดการและปฏิบัติงานได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา และยึดหลักธรรมมาภิบาล

เป้าประสงค์

1. เพิ่มปริมาณและคุณภาพผู้เรียน ด้านอาชีวศึกษาเกษตร

2. เพิ่มพูนความรู้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ

3. สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาเกษตร

4. บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

ภูมิรู้ ภูมิธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาคนคุณภาพสู่สังคม และประชาคมอาเซียน

อัตลักษณ์

ผู้นำด้านเทคโนโลยีการเกษตรในภูมิภาค

เอกลักษณ์

นักเกษตรมืออาชีพ

จุดเน้น

การบริการวิชาชีพด้านการเกษตร

จุดเด่น

สับปะรด โคนม-โคเนื้อ กุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืด(ก้ามแดง)

 

แผนที่ ภูมิประเทศ แบบดาวเทียม