วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
59 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
จันทร์-ศุกร์: 08:30 - 16:30

เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ปี 2563

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร ทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศโควตา 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศรับสมัคร 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร
ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร ปริญาตรี
ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการรับสมัคร 2563

1. หลักสูตร ปวช.

1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

1) สาขางานการเกษตร (เกษตรปฏิรูป) จำนวน 120 คน

2) สาขางานการเกษตร (อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท) จำนวน 150 คน

1.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 20 คน     เยี่ยมชมแผนกคอมฯ

รวม 290 คน

2. หลักสูตร ปวส.

2.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สมทบ) จำนวน 50 คน

2.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์

1) สาขางานพืชสวน (ปกติ) จำนวน 20 คน

2) สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ทวิภาคี) จำนวน 15 คน

2.3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

1) สาขางานการผลิตสัตว์ (ปกติ) จำนวน 20 คน

2) สาขางานการผลิตสัตว์ (ทวิภาคี) จำนวน 15 คน

3) สาขางานการผลิตสัตว์ (สมทบ) จำนวน 15 คน

2.4 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป

1) สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปกติ) จำนวน 20 คน

2) สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทวิภาคี) จำนวน 15 คน

3. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) จำนวน 20 คน

รวม 170 คน

รวมทั้งสิ้น 480 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนในระบบและนอกระบบ

1) หลักสูตร ปวช.

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียนสุดท้าย แต่ต้องจบการศึกษาภายใน วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

- มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผู้ปกครองรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการเล่าเรียนตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน

- มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์

- ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร

2) หลักสูตร ปวส.

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนสุดท้าย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

- มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผู้ปกครองรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการเล่าเรียนตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน

- มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์

- ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร

3) ระดับปริญาตรี.

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการผลิตสัตว์ ภาคเรียนสุดท้าย หรือสำเร็จศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

- มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์

- ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร

กำหนดวันรับสมัคร

1) รับใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

2) การรับสมัคร

- ผู้สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครเรียน ได้ที่ งานทะเบียน (ตึกอำนวยการ) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยรับสมัครทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ 0-3277-2855

- ผู้สมัครทางไปรษณีย์ ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทางเว็บไซด์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี www.pkaset.ac.th ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครเรียน จ่าหน้าซองถึงหัวหน้างานทะเบียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76120 โดยสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

หลักฐานการสมัครเรียน

1. สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ.1) หรือสำเนาใบรับรองผลการเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ แต่งเครื่องแบบนักเรียนถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

การแต่งกายเพื่อสมัครเรียน

- ผู้สมัครที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาและจะจบการศึกษาในปี 2562 ให้แต่งกายชุดนักเรียน-นักศึกษาของสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

- ผู้สมัครที่จบการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2563 ให้แต่งกายชุดสุภาพ

การรายงานตัวและการมอบตัว

ระดับ ปวช. และปวส. ทุกสาขาวิชา รายงานตัวและมอบตัว ดังนี้

1) นักเรียนโควต้า ให้รายงานตัวและมอบตัวในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.

2) นักเรียนทั่วไป

ค่าใช้จ่าย ในวันรายงานตัวและมอบตัว

1) นักเรียนระดับชั้น ปวช. รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ค่าหอพัก และค่าอาหารฟรี แต่จะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้านประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันของเสียหาย และตรวจสุขภาพ รวม 900 บาท

2) นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ตามเอกสารแนบ