วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
59 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
จันทร์-ศุกร์: 08:30 - 16:30

เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ปี 2562

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. หลักสูตร ปวช.

1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

1) สาขางานการเกษตร (เกษตรปฏิรูป) จำนวน 80 คน

2) สาขางานการเกษตร (อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท) จำนวน 20 คน

1.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 20 คน     เยี่ยมชมแผนกคอมฯ

รวม 120 คน

2. หลักสูตร ปวส.

2.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 30 คน

2.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์

1) สาขางานพืชสวน (ปกติ) จำนวน 20 คน

2) สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ทวิภาคี) จำนวน 15 คน

2.3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

1) สาขางานการผลิตสัตว์ (ปกติ) จำนวน 20 คน

2) สาขางานการผลิตสัตว์ (ทวิภาคี) จำนวน 10 คน

2.4 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป

1) สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปกติ) จำนวน 20 คน

2) สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทวิภาคี) จำนวน 10 คน

2.5 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

1) สาขางานการจัดการทั่วไป (ภาคสมทบ) จำนวน 30 คน

รวม 155 คน

รวมทั้งสิ้น 275 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนในระบบและนอกระบบ

1) หลักสูตร ปวช.

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียนสุดท้าย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

- มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผู้ปกครองรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการเล่าเรียนตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน

- มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์

- ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร

2) หลักสูตร ปวส.

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนสุดท้าย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

- มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผู้ปกครองรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการเล่าเรียนตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน

- มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์

- ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร

กำหนดวันรับสมัคร

1) รับใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

2) การรับสมัคร

- ผู้สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครเรียน ได้ที่ งานทะเบียน (ตึกอำนวยการ) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยรับสมัครทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ 0-3277-2855

- ผู้สมัครทางไปรษณีย์ ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทางเว็บไซด์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี www.pkaset.ac.th ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครเรียน จ่าหน้าซองถึงหัวหน้างานทะเบียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76120 โดยสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562

หลักฐานการสมัครเรียน

1. สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ.1) หรือสำเนาใบรับรองผลการเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ แต่งเครื่องแบบนักเรียนถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

การแต่งกายเพื่อสมัครเรียน

- ผู้สมัครที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาและจะจบการศึกษาในปี 2561 ให้แต่งกายชุดนักเรียน-นักศึกษาของสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

- ผู้สมัครที่จบการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2562 ให้แต่งกายชุดสุภาพ

การรายงานตัวและการมอบตัว

ระดับ ปวช. และปวส. ทุกสาขาวิชา รายงานตัวและมอบตัว ดังนี้

1) นักเรียนโควต้า ให้รายงานตัวและมอบตัวในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

2) นักเรียนที่สมัครรอบที่ 1 ให้รายงานตัวและมอบตัวในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

3) นักเรียนที่สมัครรอบที่ 2 ให้รายงานตัวและมอบตัวในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562

4) นักเรียนที่สมัครรอบที่ 3 ให้รายงานตัวและมอบตัวในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 และต้องเป็นผู้จบการศึกษาแล้วเท่านั้น

ค่าใช้จ่าย ในวันรายงานตัวและมอบตัว

1) นักเรียนระดับชั้น ปวช. รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ค่าหอพัก และค่าอาหารฟรี แต่จะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้านประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันของเสียหาย และตรวจสุขภาพ รวม 9๐๐ บาท

2) นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ทุกสาขาวิชา มีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,500 บาท

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตระดับปริญญาตรี (2 ปีต่อเนื่อง)

คุณสมบัติเฉพาะสาขา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) จำนวน 20 คน

รับผู้จบการศึกษาระดับปวส. สาขาสัตวศาสตร์

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาวุฒิการศึกษา

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 2รูป

ตั่งแต่วันที่ 1-8 พ.ค.2562 ที่งานทะเบียน

ติดต่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1.ครูชนากานต์. 0819421650

2.ครูภูริพงศ์. 0819500533