วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
59 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
จันทร์-ศุกร์: 08:30 - 16:30

รายชื่อบุคลากร

รายละเอียดข้อมูลบุคลากร 2563

รายชื่อ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  (ปรับปรุงล่าสุด 10/06/2563)

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
1 นายนรินทร์ แก้วทอง
2 นางวิภาณี  เรืองศิลป์
3 นายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์
4 น.ส.อณัญญา ปานทอง
5 นายเจษฎากรณ์ ธิมายอม
6 นายโอภาส ทิมภักดี
7 นางชนากานต์ จิตรมะโน
8 น.ส.เพลินจิตร ดวงจินดา
9 นายสายันต์ ศักดิ์จิรพาพงษ์
10 นายศักดา ทิพย์อักษร
11 นายวีระศักดิ์ ยอดปรีดา
12 นางยุพา จุทอง
13 น.ส.กิตติญา ยืนธรรม
14 นายประสงค์ มาน้อย
15 น.ส.ต่วนซอบารียะห์ ลาเตะ
16 นายวงษ์สวัสดิ์ จำปาทอง
17 นายธนพร แพทย์วงษ์
18 นางภาวิณี ศูนย์กลาง
19 น.ส.นิตยา เกษมสุข
20 นางกมลรัตน์ กรรณสูต
21 น.ส.พัชราภา นางสีคุณ
22 นางฐิติยา แผนเมือง
23 นายภูริพงศ์ จิตรมะโน
24 น.ส.สลักใจ พันธ์ดิษฐ
25 น.ส.พรทิพา สิงหะบาล
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
26 ว่าที่ร้อยตรีพงศธร สินธุรัตน์
27 นายคมกริช นาคะศิริ
28 นายสุนัน บุญมานันท์
29 นายสุวิทย์ หนูรอด
30 นายวิจิตร์ ตันมาละ
31 น.ส.รุ่งนภา อ่อนชู
32 นางอรัญญา ศีลสัตยาวงศ์
33 นายเสฐียรพงศ์ เกษพิทักษ์นนท์
34 นายสมโชค แสงสุข
35 นายชัยณรงค์ ประดับนาค
36 นายธีระยุทธ ชาวุฒิ
37 นางสาววิชุดา นามวงษ์บุญ
38 น.ส.สุภานิตย์ เสือคำ
39 นายสหพงศ จั่นศิริ
40 น.ส.ชิดโสม ม่วงมนตรี

 

รายชื่อพนักงานราชการ ครูพิเศษสอน

 

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
พนักงานราชการ
1 นายวิสูตร์ มังสา
2 น.ส.ศรินทิพย์ ทองปราง
ครูพิเศษสอน
1 นางรักชนก กิมสงวน
2 นายพนม อัตตนาถ
3 นายชำนาญ ช้างงาม
4 นางสาวศศิธร เขียวคลี่
5 น.ส.เสาวลักษณ์ คุณมี

 

รายชื่อ ลูกจ้างประจำ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
1 นายเทวะ จันทร์หอม
2 นางวรรณา ธรรมวิหาร
3 นายกัญฑ์ กัญจนกาญจน์
4 น.ส.ลออง สัมมาโมกข์
5 นายวรณัน สินพร้อม
6 นางอัมพิกา บัวตะมะ
7 นางสาคร กัญจนกาญจน์

 

รายชื่อ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายวัน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
1 น.ส.อรอนงค์ กฤษวงษ์
2 น.ส.ประภารัสมิ์ สังข์สุข
3 น.ส.จุฑารัตน์ แก้วหมื่นไวย
4 น.ส.วลัยพร ระเหม
5 น.ส.ปรานี ชุ่มจิตต์
6 นายสาโรจน์ สุพล
7 นายพรศักดิ์ เล็กสกุล
8 นายประสิทธิ์ มาน้อย
9 นายสมปอง สาบุตร
10 นายนที จันทร์หอม
11 นายทองสาน คำเทียมแก้ว
12 น.ส.นฤมล วงศ์จันทร์
13 นายรุ่งเกียรติ ทับทิมทอง
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
1 นายอำไพ เปรมสีมา
2 นายทินกร เปรมสีมา
3 น.ส.ละออง กรุดนาค
4 นายประนอม แก้วหมื่นไวย
5 น.ส.ศิริพร แอมพิมาย
6 นายวิเชียร เจี้ยมดี
7 นายมรรษพล สังข์มิตร
8 นายอนันต์ หงษา

 

 

img_divider